1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky firmy Margaret platia pre nákup v internetovom obchode www.margaret-design.sk a jeho podstránkach.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.margaret-design.sk je Mgr.Margaréta Hlbocká, PhD., Dolná Bzová 227, 985 51 Podkriváň, zapísaná okresným úradom vo Zvolene, s číslom živnostenského registra 670-27518. IČO: 56640 988, DIČ: 1084419908. Nie sme platcom DPH.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, akje zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami margaret-design.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade,ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami margaret-design.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ alebo kupujúci – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len „objednávka„).

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

4. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 1. Objednaný tovar v množstve a v kúpnej cene objednanej kupujúci má za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

Predávajúci nezodpovedá za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
 4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 5. Nedodanie tovaru, keď v dobe objednávky, tovar objednaný kupujúcim, nie je na sklade. Kupujúci bude oboznámený so skutočnosťou, že ním objednaný tovar nie je na sklade, prípadne o najbližšom možnom termíne dodania.

5. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

6. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku.

V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s vyplneným formulárom. Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho doporučene a poistený (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný prevziať tovar späť, vrátiť kupujúcemu do 7 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy–respektíve doručenia tovaru späť predávajúcemu –cenu zaplatenú za tovar vrátane poštovného, ktoré hradil kupujúci.

Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

Formulár pre odstúpenie od zmluvy

7. Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Záručnú dobu nestanovuje Občiansky zákonník, ale je stanovená konkrétnym výrobcom, prípadne predajcom v SR. Záručná doba pri objednaní produktov z nášho e-shopu je 24 mesiacov na výrobné vady.Táto lehota sa nevzťahuje na mechanické poškodenie pri otváraní prevzatej a zabalenej objednávky, na bežné opotrebovanie tovaru kupujúcim spôsobené častým používaním, na nesprávne ošetrovanie výrobku –chyby pri praní textilu, či nesprávnym skladovaním tovaru –výrobku.

Faktúra alebo pokladničný doklad slúži ako doklad o záručnej dobe.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má právo požadovať odstránenie záručných vád ak sú odstrániteľné, výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Spotrebiteľ má právo voľby spomedzi vyššie uvedených nárokov z vád tovaru v prípade, ak predávajúcemu do 24 hodín od prevzatia tovaru písomne alebo e-mailom doručí oznámenie o vade tovaru, v opačnom prípade má toto právo predávajúci.Spotrebiteľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí. Reklamáciu za oneskorené dodanie, prípadné nedodanie tovaru alebo poškodenie tovaru zavinené prepravnou službou je nutné uplatňovať priamo u príslušnej služby.

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci –fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Súhlas so stanovenými záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci prevzatím tovaru.

8. Postup pri reklamácii

Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prehliadnuť. Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom prepravnej služby.

Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu u predávajúceho uplatniť reklamáciu:

 • požiada o reklamáciu prostredníctvom e-mailu, zaslať fotografiu reklamovaného produktu s detailom na reklamovanú vadu,
 • predávajúci po prijatí e-mailu zašle vyjadrenie o reklamácií spolu s elektronickým reklamačným protokolom,
 • v prípade uskutočnenia reklamácie je potrebné priložiť vyplnený formulár priložiť k reklamovanému tovaru. Tovar musí byť zaslaný ako doporučená a poistená zásielka,
 • po doručení zásielky predávajúci zašle písomné stanovisko o výsledku reklamácie,
 • prioritné riešenie reklamácie je odstránenie vady, oprava tovaru, náhrada tovaru za nový tovar, prípadne výmena za iný, dostupný tovar v rovnakej cenovej relácii.

V prípade nedodržania reklamačného poriadku si predávajúci vyhradzuje právo reklamáciu neprijať.V prípade zamietnutia reklamácie bude tovar zaslaný priamo na adresu uvedenú v objednávke.V prípade uznanej reklamácie bude opravený tovar zaslaný bezplatne na adresu zákazníka, alebo mu budú vrátené peňažné prostriedky na účet.POZOR: Reklamácie zaslané na dobierku nebudú prevzaté, a predajca nezodpovedá za finančné škody spôsobené pri zasielané reklamácie týmto druhom prepravy.

9. Dodacie a platobné podmienky

Predávajúci zatiaľ posiela objednávky len Slovenskou poštou a na dobierku.

dobierka – najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar budú zaplatené až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte.

Pri objednávke v hodnote do 95€ je poštovné a balné účtované v sume 3,50€.

Pri objednávke v hodnote od 96€ poštovné a balné nie je účtované, ide o zaslanie tovaru zadarmo.

Cena balného a dopravy do ČR:

Pri zasielaní objednávky do ČR si predávajúci vyhradzuje právo zaslať tovar po uhradení sumy na účet.
Pri objednávke v hodnote do 100€ je 3,80 €.
Pri objednávke tovaru v hodnote nad 100€ je zadarmo.

Slovenská pošta – riadi sa platnými podmienkami Slovenskej pošty -doba dodania zásielky je max. 3 prac. dni po dni podania, v prípade balíkov 2. triedy nie je táto doba zaručená. Zásielky s hodnotou tovaru nad 40 € sú zasielané 1. triedou s dodaním nasledujúci deň po dni podania. V prípade, že Vás pošta nezastihne na dodacej adrese, nechá vo vašej schránke oznámenie o uložení zásielky. Úložná doba je 10 pracovných dní.

Ak má kupujúci záujem o platbu na účet a doručenie tovaru inou prepravnou službou, je nutné tento spôsob platby a prepravnej služby konzultovať s predávajúcim. Kupujúci musí v danom prípade uhradiť poštovné účtované prepravnou službou.

Dodacia lehota:

Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase. Avšak predávajúci negarantuje žiaden termín dodania.

Kupujúci si môže tovar vyzdvihnúť aj osobne v kamennej predajni: T. G. Masaryka 29, 984 01 Lučenec

Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.

V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.

Predávajúci vystaví k objednanému tovaru faktúru, ktorú odovzdá/zašle kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.

10. Ochrana osobných údajov

Ak je kupujúci právnickou osobou,je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Pre rýchle a efektívne fungovanie objednávania a dodávania tovaru spracúva predávajúci osobné údaje kupujúcich, ktoré mu poskytnú v objednávke. Získané osobné údaje predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje tretím osobám a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

11. Záverečné ustanovenia

Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na margaret-design.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje kupujúceho.

Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovar, cenu tovaru, popis alebo vlastnosti tovarov uvedené na margaret-design.sk.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto Obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na margaret-design.sk.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, sa budú prednostne riešiť formou zmieru.

Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s Obchodnými podmienkami Predávajúceho.